Menu Bill Papas

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Επιστολή προς τους Συμμαθητές (Σεπ. 2014)

Print Friendly and PDF


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Σ.Σ.Ε. τάξεως 1981
Καυκάσου 89 Αθήνα ΤΚ 11363
FAX  :   2109603748
Αγαπητοί Συμμαθητές
Με το από 07 Οκτ.2009 Καταστατικό, ιδρύθηκε ο «Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Τάξεως 1981», της Τάξης μας.
Έκτοτε έχουν παρέλθει πέντε (5) περίπου έτη με δραστηριότητες και συμμετοχές σε θεσμικά όργανα για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών και την υλοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου μας.  Όλα αυτά τα χρόνια ο Σύνδεσμος της Τάξεως έχει γίνει γνωστός στην πλειονότητα των ενώσεων αποστράτων ΕΔ &ΣΑ και όχι μόνο, για τις  καινοτόμους ιδέες του, τις αξιόλογες και λειτουργικές  προτάσεις του καθώς και την οργάνωσή του.
Τα μέλη του Συνδέσμου, άλλοι  με μεγαλύτερη συμμετοχή, άλλοι με μικρότερη προσέφεραν τις απόψεις τους, τις ιδέες τους, και την οποιαδήποτε εθελοντική και αφιλοκερδή συνδρομή τους στις δραστηριότητες του Συνδέσμου.
Το ΔΣ του Συνδέσμου όλα αυτά τα χρόνια αποτελείται στην πλειοψηφία του από τα ίδια άτομα, τα οποία  πέραν των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου συμμετέχουν και σε άλλα θεσμικά όργανα, Ομοσπονδίες, Συνδέσμους Ο-Σ , με σκοπό την προσφορά για επίλυση των προβλημάτων των ε.α. στελεχών, αλλά και τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για το συμφέρον του μελών του Συνδέσμου μας. 
Πιστεύουμε, ως Δ.Σ., ότι ο Σύνδεσμος έχει πολλά να προσφέρει ακόμη, στις δύσκολες αυτές ημέρες που περνάμε όλοι μας και σε αυτές που από ότι φαίνεται θα ακολουθήσουν  με τη δυναμική του παρουσία και την υποστήριξη θέσεων και προτάσεων .        Για το σκοπό αυτό κρίνουμε ότι πρέπει να υπάρχει ευρύτερη συμμετοχή τόσο στις δραστηριότητες όσο και στην κατάθεση νέων ιδεών, προτάσεων και θέσεων που θα υποστηριχθούν με νέα δυναμική παρουσία και ευρύτερη συμμετοχή των μελών μας σε όλες τις δραστηριότητες.
Εκτιμούμε ότι τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν  με μια ανανέωση και δυναμική παρουσία και νέων μελών στο ΔΣ του Συνδέσμου, αλλά και με την ενεργή συμμετοχή όλων των υπολοίπων μελών.
Η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου και η διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. θα γίνει στις  08 Φεβ.2015, στην αίθουσα συνεδρίων της ΛΑΕΔ.
Με την ευκαιρία αυτή  καλούμε όλους τους απόστρατους συμμαθητές, να συμμετάσχουν ενεργά τόσο στη Γενική Συνέλευση, όσο και στην εκλογή νέου ΔΣ υποβάλλοντας υποψηφιότητες, ώστε την 09 Φεβ.2015, ένα νέο ΔΣ,  με νέα πρόσωπα , νέα  δυναμική και νέες ιδέες να προχωρήσει και να  διατηρήσει την ήδη καταξιωμένη παρουσία μας όπου απαιτείται, για το καλό των μελών του Συνδέσμου.
Η παρουσία όλων κρίνεται πολύτιμη και απαραίτητη.
Υπενθυμίζεται παρακάτω η Διαδικασία Εκλογής Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο:
Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτι­κής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) μέρες πριν από τις εκλογές, υπό τον όρο ότι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο.
Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για τον Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή σε πίνακα, ο οποίος αναρτάται σε εμφανές μέρος των γραφείων του Συνδέσμου.
Σε περίπτωση που δεν έχουν συμπληρωθεί οι υποψήφιοι για τα όργανα του Συνδέσμου στην προθεσμία της παραγράφου 3, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας αιτήσεις υποψηφιότητας για τα όργανα που έχουν έλλειψη μελών όσων επιθυμούντων τακτικών εν τάξει οικονομικά παρευρισκομένων  ή εκπροσωπούμενων μελών.
Από τους υποψηφίους εκλέγονται για το μεν Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, για τη δε Ελεγκτική Επιτροπή τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.
Η εκλογή διενεργείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο που φέρει τη σφραγίδα του Συνδέσμου, στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων, διαχωριζόμενων σε «Υποψήφιους Διοικητικού Συμβουλίου» και «Υποψήφιους Ελεγκτικής Επιτροπής».
Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Συνδέσμου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος -με σταυρό- τα πρόσωπα της προτιμήσεώς τους. Οι ψηφοφόροι μπορούν να σημειώσουν σταυρό προτίμησης σε έως πέντε (5) υποψηφί­ους για το Διοικητικό Συμβούλιο και σε έως τρεις (3) υποψηφίους για την Ελεγκτική Επιτροπή.
Ο εκπρόσωπος απουσιάζοντος μέλους ψηφίζει και για τον εξουσιοδοτούντα αυ­τόν, σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που παραλαμβάνει η Εφορευτική Επιτροπή από τη Γραμματεία του Συνδέσμου.
Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που πραγματοποιεί η Εφορευτική Επιτροπή μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.
Άκυρα θεωρούνται τα ψηφοδέλτια, τα οποία φέρουν περισσότερους από πέντε (5) σταυρούς προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο, περισσότερους από τρεις (3) για την Ελεγ­κτική Επιτροπή καθώς και οποιοδήποτε άλλο σύμβολο ή κείμενο αναγραμμένο επ’ αυ­τών.
Ένα τακτικό μέλος δύναται να εκπροσωπείται από ένα μόνο άλλο τακτικό μέλος στις Γενικές Συνελεύσεις και αρχαιρεσίες, με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια κρατική αρχή, η οποία αποστέλλεται από το εξουσιοδοτών τακτικό μέλος ή παραδίδεται από το εξουσιοδοτημένο τακτικό μέλος στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και στη συνέχεια πα­ραδίδεται στη Γραμματεία της Εφορευτικής Επιτροπής πριν την έναρξη της ψηφοφο­ρίας.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι, το ΔΣ αποφάσισε την πραγματοποίηση  επίσημης χοροεσπερίδας  στην αίθουσα Τιμών της ΛΑΕΔ, την Κυριακή 7 Δεκ. 2014, με πλούσιο πρόγραμμα για το οποίο θα ενημερωθείτε σύντομα με επιστολή-πρόσκληση.

                                                                                                Αθήνα, 26 Σεπ. 2014
                                    ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο           
                        Ο                                                                                   Ο
                 Πρόεδρος                                                               Γενικός Γραμματέας
                                                                 
         Χατσίκας Δημήτριος                                                Παπαδόπουλος Βασίλειος             

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

Τι ποσά σχεδιάζει να επιστρέψει η Κυβέρνηση στους Στρατιωτικούς

Print Friendly and PDF

   Οι “υψηλόβαθμες πηγές” του υπουργείου Οικονομικών που χθες διέρρευσαν στους δημοσιογράφους ότι “οι στρατιωτικοί θα “αποκατασταθούν” από φέτος αλλά …μερικώς” , απέφυγαν να δώσουν νούμερα . Αριθμούς συγκεκριμένους που να δείχνουν πόσα χρήματα έχει σχεδιάσει να επιστρέψει η κυβέρνηση.

    Δε θα μπω στη διαδικασία των ποσοστών αποκατάστασης. Πάντως είναι γεγονός πως στο ΥΠΟΙΚ μελετάνε τρόπους και μεθοδολογίες ελάτωσης των ποσών.

   Επίσης πρέπει να μας αποσχολεί και το νέο μισθολόγιο που εσπευσμένα προωθείται χωρίς να γνωρίζει κανείς τίποτα επίσημο παρά μόνο ο Υπτγος κ. Πρασσάκης. Ακόμα και στους Προέδρους των θεσμικών Ενώσεων που έγινε κάποια προσωπική ενημέρωση δέ δόθηκε κάποιο σχέδιο για μελέτη - αξιολόγηση. Ίδωμεν!!!

    Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος δημοσιεύει ένα πίνακα στον οποίο έχει υπολογίσει πόσα χρήματα θα πρέπει να περιμένουν να πάρουν οι στρατιωτικοί. Τα ποσά είναι μικρά όπως θα διαπιστώσετε .

Δείτε τον πίνακα που δημοσιεύει η εφημερίδα:

"Επιστροφή των μισθών στρατιωτικών στο 2012 δεν μπορεί να γίνει" λέει το ΥΠΟΙΚ

Print Friendly and PDF

   Από εφέτος θα αρχίσει να υλοποιείται η σταδιακή αποκατάσταση των μισθών και συντάξεων των ένστολων, χωρίς, πάντως, να εφαρμοσθεί στο ακέραιο η σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). (σ.σ. η σύντομη απόφαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης του ΣτΕ στις 11 Σεπ. 2014 ταρακούνησε τα νερά).
   Το υπουργείο Οικονομικών άφησε να διαρεύσει οτι, έως το τέλος του μήνα θα είναι έτοιμη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) η μελέτη για τα μισθολογικά των στελεχών ΕΔ και ΣΑ, η οποία, κατά με τον ίδιο, «θα είναι σύμφωνη με το σκεπτικό του ΣτΕ, για αύξηση των απολαβών που δεν θα θίγει το αξιόμαχο. Αλλά, πλήρης αποκατάσταση (στα επίπεδα του Ιουλίου 2012) δεν μπορεί να γίνει». Όσον αφορά στην επιστροφή των αναδρομικών (Αύγουστος 2012- Αύγουστος 2014), αυτή κατά πάσα πιθανότητα θα αρχίσει από το επόμενο έτος, όμως λογιστικά το συνολικό κόστος θα εγγραφεί το 2014.
   Στο προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού, που θα κατατεθεί στη Βουλή στις 6 Οκτωβρίου, θα καταγράφεται, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, το κόστος για τα Στελέχη ΕΔ και ΣΑ, με βάση τη μελέτη του ΓΛΚ συμπεριλαμβανομένων και των εξαγγελιών Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
   Το τί διαρέει και τί σκέπτεται για το πώς θα ελλατώσει το ποσοστό των επιστροφών και αποκατάστασης καλύτερα να μή το αναφέρω αγαπητοί συνάδελφοι γιατι αφ' ενός θα σηκωθούν οι τρίχες της κεφαλής σας και αφετέρου δέν είναι τίποτα επίσημο παρά μόνο διαροές αποπροσανατολιστικές και σκέψεις συμβούλων που σκοπό έχουν τη σμίκρυνση των παροχών αποκατάστασης.
   Γεγονός είναι ότι σύμφωνα με το μνημόνιο τα ποσά πρέπει να είναι καθαρά απηλαγμένα φόρων και πάσης φύσεως εισφορών. Έτσι το συνολικό ποσό κατ' έτος για πλήρη αποκατάσταση όλων (ΕΔ, ΣΑ και Απόστρατοι) είναι στο ύψος των 213 εκ. Ευρώ και μαζί με όλα τα αναδρομικά περί τα 640 εκ.  
   Γιαυτό να πάψουν κάποιοι να μιλάνε για καταλογιστέα ποσά συμπεριλαμβανομένων των φόρων εισφορών και μειώσεων από άλλους νόμους προγενέστερους ή μεταγενέστερους ανεβάζοντας το ποσό στα 900 εκ ακόμα και 1 δίς. Αυτά είναι παιχνίδια για αδαείς και σκοπό έχουν να κινητοποιήσουν κάποιο κοινωνικό αυτοματισμό. Αδαώς πάντως και γώ ρωτώ. "Δηλ. 1 δίς μας πήρατε κύριε Σταϊκούρα; Μα εσείς μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις και ατράνταχτα στοιχεία παραδεχτήκατε τελικά ότι πήρατε μόλις 153 εκ. από τους απόστρατους και 70 από τους εν ενεργεία. Εμείς μόνο αυτά ζητάμε πίσω, τώρα άν θέλετε να δώσετε και το κάτι τις, δώστε το. "Μόνο που οι πακιστανοί της οδού Στουρνάρη (δίπλα στο Γενικό Λογιστήριο) σας πήρανε και μας πήρανε χαμπάρι και πουλάνε τσουβάλια σε ειδική τιμή για τους Στρατιωτικούς".

H απόφαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης του ΣτΕ

Print Friendly and PDF

   Όπως γνωρίζετε αγαπητοί συνάδελφοι οι Ενώσεις Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας (ΠΟΑΣΥ, ΠΟΑΞΙΑ, ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ, ΠΕΑΛΣ, ΠΟΕΣ) προσέφυγαν στην επιτροπή Συμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη μή εφαρμογή της  υπ' αριθ. 2193/2014 απόφασης της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας. (επαναφορά μισθών  στα επίπεδα του 2012.
   Η απόφαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης του ΣτΕ στις 11 Σεπ. 2014, εναντίον της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών (ταχύτητα που δεν πρέπει να μας διαφεύγει και έχει το μήνυμά της) δίνει περιθώριο 2 μηνών στην Κυβέρνηση για την εφαρμογή . Ορίζει νέα ημερομηνία συζητήσεως της υποθέσεως ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου Συμορφώσεως την 28η Νοεμβρίου 2014.
   Ουσιαστικά άν δεν νομοθετήσει η Κυβέρνηση δύναται να της δοθεί άλλος ένας μήνας παράταση σύμφωνα με τη νομολογία. Οπωσδήποτε όμως μέχρι τότε θα έχει καραρτισθεί ο προϋπολογισμός, θα έχει εγκριθεί από τη Τρόικα και θα κατατεθεί πρός ψήφιση στη Βουλή. Στον προϋπολογισμό θα πρέπει να προβλέψει τα απαραίτητα  κονδύλια για την εφαρμογή της απόφασης 2193/2014. 
   Η ταχύτητα με την οποία αποφάσισε η Επιτροπή είναι ένα στοιχείο που δεν πρεπει να μας διαφεύγει. Συνήθως αυτές οι διαδικασίες είναι πολύ πιο χρονοβόρες. Η αντίδραση του ΣτΕ δείχνει ότι οι δικαστές είναι πολύ ενοχλημένοι από τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις αποφάσεις τους.
   Για να διαβάσετε ή να κατεβάσετε ολόκληρη την απόφαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης του ΣτΕ Πατήστε Εδώ.

Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Τι είπε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια της ΔΕΘ;

Print Friendly and PDF

   Τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στα εγκαίνια της ΔΕΘ για τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας; Δείτε το βίντεο.
   Δυστυχώς, άν και το γνωρίζει τόσο ο ίδιος όσο και όλα τα μέλη της κυβέρνησης και βουλευτές, δεν απέφυγε να μας αποκαλέσει "ενστόλους", μια φράση που ενοχλεί ιδιαιτέρως τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Φαίνεται ακολουθεί τα τα βήματα των Προπαγανδιστών (σ.σ. Δημοσιογράφων). 
   Παρών και ο συμμαθητής μας Ηλίας Λεοντάρης, Αντιστράτηγος Διοικητής Γ’ Σώματος Στρατού/NATO Rapid Deployable Corps-Greece.


Συγκέντωση Διαμαρτυρίας Θεσ/νίκης (ΔΕΘ)

Print Friendly and PDF

   Πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπ 2014, με εξαιρετική επιτυχία και δυναμικό παλμό, η συγκέντρωση και η πορεία διαμαρτυρίας, που οργανώθηκε από τους Φορείς των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ) και με τη συμμετοχή των Ενώσεων Αποστράτων Ε.Δ. στη Θεσσαλονίκη, ενόψει των εγκαινίων της 79ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, από τον Πρωθυπουργό της χώρας.
   Η αρχική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Λευκού Πύργου, όπου απεύθυναν χαιρετισμούς οι εκπρόσωποι φορέων και έγιναν οι τοποθετήσεις των συμμετεχόντων, αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κυρίως στην παρούσα περίοδο. Χαιρετισμό απηύθηνε και ο Δήμαρχος Θεσ/νίκης κ. Μπουτάρης. Οι συμμετέχοντες διατράνωσαν τη έντονη δυσαρέσκειά τους για την απαράδεκτη συμπεριφορά προς τα στελέχη των ΕΔ και ΣΑ,  ε.ε. και ε.α. στέλνοντας μήνυμα προς την κυβέρνηση για τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας.
   Μετά το πέρας των τοποθετήσεων και των χαιρετισμών οι συμμετέχοντες σχημάτισαν μεγαλειώδη πορεία, η οποία μέσω των οδών Τσιμισκή και Ελ.Βενιζέλου κατέληξε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, όπου οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων επέδωσαν ψήφισμα στον Υπουργό κ. Ορφανό.
   Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών μέλος της οποίας είναι και ο σύνδεσμός μας, συμμετείχαν στη συγκέντρωση και στην πορεία με επικεφαλής μέλη των Δ.Σ. και μεγάλο αριθμό μελών.

Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

Εθνική Ηχώ Αυγούστου 2014

Print Friendly and PDF


https://drive.google.com/file/d/0BwD-3BKlbSGFbU9wdGRWaC0yVHc/edit?usp=sharing
Κυκλοφόρησε η Εθνική Ηχώ μηνός Αυγούστου. Η εφημερίδα των Αποστράτων του Στρατού Ξηράς. 
Για να την κατεβάσετε ή να τη διαβάσετε  
Πατήστε Εδώή στη Φωτογραφία

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Ψηφίστηκαν στη Βουλή οι τροποποιήσεις για το ΜΤΣ

Print Friendly and PDF


   Ψηφίσθηκαν σήμερα Πέμπτη 4 Σεπ 2014 στη Βουλή οι τροποποιήσεις που αφορούν στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (αποθεματικό και περίοδος αποπληρωμής δανείου).
   Οι δύο προτάσεις όπως ψηφίστηκαν έχουν ως ακολούθως.

                        Άρθρο 5
   Η παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4146/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
   «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού δύναται, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, να κατανέμει στους μερισματούχους μέρισμα από τα καθαρά ετήσια έσοδα της τρέχουσας χρήσης, τα οποία προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα συνολικά έσοδα του Ταμείου όλων των υποχρεώσεων αυτού, καθώς και ποσού είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ ανά έτος για τη δημιουργία ταμειακού αποθέματος. Η ισχύς της παρούσας άρχεται την 1η Ιουλίου 2012 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.»


                         Άρθρο 8
   To εδάφιο β΄ της παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63) τροποποιείται από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
 
  «Το συνολικό ποσό της οφειλής του ΜΤΣ προς το Ελληνικό Δημόσιο από την ανωτέρω αιτία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 θα εξοφληθεί τμηματικά εντός 20 ετών, αρχής γενομένης από το έτος 2015 με παρακράτηση των ετήσιων ποσών από τις μηνιαίες υπέρ ΜΤΣ εισφορές επί της μισθοδοσίας των εν ενεργεία υπαλλήλων ως εξής:
Κατά τα έτη 2015 έως 2019 ποσό πέντε εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Κατά τα έτη 2020 έως 2024 ποσό επτά εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Κατά τα έτη 2025 έως 2029 ποσό εννιά εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Κατά τα έτη 2030 έως 2034 το 1/5 του εναπομείναντος ποσού ετησίως.»Για να δείτε ή να κατεβάσετε όλο το Νομοσχέδιο Πατήστε Εδώ

Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Πανελλαδική Διαμαρτυρία Ε.Δ & Σ.Α, στη Θεσσαλονίκη - Παρ. 5 Σεπ 2014

Print Friendly and PDF

Τη Παρασκευή 5 Σεπτέμβρη και ενόψη των εγκαινείων της ΔΕΘ, θα πραγματοποιηθεί διαδήλωση διαμαρτηρίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας με βασικό αίτημα την εφαρμογή των αποφάσεων του ΣΤΕ.
Παρατίθενται οι σχετικές ανακοινώσεις της ΕΑΑΣ της ΠΟΣ καθώς και των ενώσεων των Σωμάτων Ασφαλείας.ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χαριλάου Τρικούπη 18 Α, 106 79,  Αθήνα
Τηλ.:  210 36 33 797  -  Τηλεομοιότυπο.:  210 362 14 10
Ιστοσελίδα: www.eaas.gr
 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2014
      Ενημερώνουμε τα Μέλη μας ότι χθες 2 Σεπτεμβρίου 2014, λάβαμε μέρος μαζί με άλλους φορείς σε συνάντηση με τα προεδρεία Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας (εν ενεργεία στελεχών).  Σκοπός της συνάντησης ήταν η καλύτερη προετοιμασία της πανελλαδικής διαμαρτυρίας ε.ε και ε.α. Στελεχών ΕΔ & ΣΑ που θα συμμετέχει η Ε.Α.Α.Σ. στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή, 5/9/2014 και ώρα 18.00 στο Λευκό Πύργο, ενόψει των εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από τον κ. Πρωθυπουργό της Χώρας.
     Αναλυτική ενημέρωση για τη συνάντηση καθώς και οι λόγοι εκδήλωσης της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας αναγράφονται στη σχετική ανακοίνωση των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας.
     Καλούμε τα Μέλη μας να συμμετέχουν δίνοντας το αγωνιστικό τους «ΠΑΡΩΝ», μαζί με Μέλη του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. στην Πανελλαδική διαμαρτυρία των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας την
Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00
στο Λευκό Πύργο, στη Θεσσαλονίκη.
Εκ του Γραφείου Τύπου  της Ε.Α.Α.Σ.
Πληροφορίες για την Μετακίνηση
  Η αυθημερόν μετακίνηση των Μελών μας που επιθυμούν να συμμετέχουν από την Αθήνα στην εκδήλωση διαμαρτυρίας μπορεί να πραγματοποιηθεί και ως εξής:
    1.  Με Λεωφορείο(-α) που θα διαθέσει η Ε.Α.Α.Σ. αναλόγως των συμμετοχών.
Οι δηλώσεις συμμετοχής (άνευ κόστους) να δοθούν έως αύριο Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14:00στον Αντιπρόεδρο της Ε.Α.Α.Σ. Βασίλη Ροζή, είτε τηλεφωνικώς στο 6945583856, είτε μέσω e-mail στο rozisvasilis@yahoo.com.

    2.  Με Λεωφορεία  -για ορισμένο αριθμό  θέσεων- που διαθέτουν (άνευ κόστους) οι Ομοσπονδίες της Αστυνομίας και θα αναχωρήσουν την 05 07:30 Σεπ 2014 από Χαλκοκονδύλη 37.  Πληροφορίες από την Αστυνομική Ένωση Αθήνας στο 2105236302 και στο Μέλος του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. Χρήστο Ντούφα στο6945778610.
 
 
Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  
Site      :  www.hellasmil.gr 
e-mail  :  info@hellasmil.gr
Τηλ. 6972717990

Αριθμ. Πρωτ. 36/2014
  Αθήνα3 Σεπ. 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 45
     Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών, αποδεχόμενη σχετική πρόσκληση των φορέων των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ), συμμετέχει στην πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στην Πλατεία του Λευκού Πύργου, την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014 στις 18:00, ενόψει της παρουσίας και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Διεκδικούμε
   - Ενίσχυση του αξιόμαχου των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
   - Άρση των μισθολογικών αδικιών.
   - Πλήρη και άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ.
   - Διάσωση των ασφαλιστικών και μετοχικών ταμείων και επιστροφή των «αποθεματικών».
  -  Αξιοπρεπείς συντάξεις.
    Η Ομοσπονδία πιστεύει ότι τα θέματα και τα προβλήματά μας είναι κοινά και για το λόγο αυτό απαιτείται κοινή και συντονισμένη αντιμετώπιση. Σημείο συνάντησης στη Θεσσαλονίκη η είσοδος της Λέσχης Αξιωματικών.
     Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, οι φορείς των ΣΑ θα διαθέσουν λεωφορεία για τη δωρεάν μετακίνησή τους προς και από τη Θεσσαλονίκη, τα οποία θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες μετακίνησης και των μελών των φορέων της Ομοσπονδίας, αλλά και γενικότερα των αποστράτων των ΕΔ. Για το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν απευθείας στις κατά τόπους ενώσεις της ΠΟΑΣΥ για να ρυθμίσουν τα θέματα μετακίνησης τους επικοινωνώντας μέχρι τις 22.00 της Τετάρτης 3/9/2014. Για την περιοχή Αττικής στο τηλέφωνο 2105236302 ή 2105249914 (ώρες γραφείου) μέχρι 09.00 της 4ης Σεπ.
    Καλούμε όλους τους Φορείς της Ομοσπονδίας, να προτρέψουν τα μέλη τους να δώσουν το αγωνιστικό τους παρών στη Θεσσαλονίκη και να στείλουν το ανάλογα μήνυμα στην Κυβέρνηση και ιδιαίτερα στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο «κωφεύει» συστηματικά στα δίκαια αιτήματά μας.
                      
                                                    Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                Νικολόπουλος Βασίλειος                                          Παπαδόπουλος Βασίλειος
                        Ταξίαρχος  εα                                                                 Ταξίαρχος  εα

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Συνάντηση ΠΟΣ με ΥΦΕΘΑ Ιωάννη Λαμπρόπουλο

Print Friendly and PDF

        


 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών μετά την συνάντηση μελών του Δ.Σ. της με τον ΥΦΕΘΑ κ. Ιωάννη Λαμπρόπουλο εξέδωσε τη παρακάτω ανακοίνωση.Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  
Site      :  www.hellasmil.gr 
e-mail  :  info@hellasmil.gr
Τηλ. 6972717990
Αριθμ. Πρωτ. 35/2014
          Αθήνα,  29 Αυγ. 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 44
Την Τετάρτη 27 Αυγ. 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννη Λαμπρόπουλο, 3μελούς αντιπροσωπείας του ΔΣ της Ομοσπονδίας αποτελούμενη από τον πρόεδρο της, Ταξίαρχο εα Βασίλειο Νικολόπουλο, τον  Γεν. Γραμματέα Ταξχο εα Βασίλειο Παπαδόπουλο και τον  Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων Αντγο εα Δημήτριο Δημητρούλη.
Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν τα θέματα που απασχολούν τα μέλη της Ομοσπονδίας (αποστράτους και εν ενεργεία)  και κατατέθηκαν ρεαλιστικές προτάσεις. Παράλληλα ο κ. ΥΦΕΘΑ ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της ΠΟΣ για τις ενέργειες της Ομοσπονδίας και τις συνεργασίες της με συναρμόδια υπουργεία, καθώς επίσης και για τα αποτελέσματα αυτών των συναντήσεων.
Συνοπτικά, μεταξύ άλλων, αναλύθηκαν τα παρακάτω θέματα:
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ-ΑΠΟΦΑΣΗ  ΣτΕ
Ως γνωστόν, στις 13 Ιουνίου εκδόθηκαν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που κρίνουν αντισυνταγματικές τις διατάξεις των περιπτώσεων 31-33 της υποπαραγρ. Γ1 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, ήτοι των μειώσεων μισθών και επιδομάτων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η απόφαση κάνοντας χρήση διατάξεων του Συντάγματος αναδεικνύει ως υποχρέωση της Πολιτείας την «αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των στρατιωτικών».
Η ΠΟΣ έχει προτείνει από 29 Ιουν. 2014 την εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόσθηκε η απόφαση 88/2013 του, κατά το άρθρο 88 παρ.2 του Συντάγματος,  Ειδικού Δικαστηρίου για τους δικαστές και τα μέλη του ΝΣΚ με σχετική ρύθμιση στο Ν.4270/2014, Άρθρο 181.  Υποβλήθηκε η σχετική προτεινόμενη ρύθμιση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε, έχει υπολογισθεί ότι με την εφαρμογή της απόφασης για ΟΛΟ το προσωπικό των ΕΔ και ΣΑ συμπεριλαμβανομένων και των συνταξιούχων το ύψος των αναδρομικών δύο (2) ετών θα είναι περίπου 522 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 105,6 θα επιστραφούν ως φόρος στο Κράτος. Επομένως η επιβάρυνση του κρατικού Π/Υ για τα αναδρομικά θα είναι της τάξης των 422,4 εκατ. ευρώ. Η μηνιαία επιβάρυνση θα είναι της τάξης των 23.1 εκατ. ευρώ για όλους (εν ενεργεία και συνταξιούχους) που ανέρχονται σε 269.700 άτομα. Παρασχέθηκαν αναλυτικότερα στοιχεία.
Ο ΜΗ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΟΕΜΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ.
Η παρεχόμενη προς του αποστράτους του ΣΞ οικονομική ενίσχυση, συνυπολογίζεται με τις συντάξιμες αποδοχές και το μέρισμα του ΜΤΣ, για τον καθορισμό του ποσοστού της κράτησης στις συντάξιμες αποδοχές που προβλέπονται από την υποπαράγραφο Β3 του Άρθρου 1 του ν. 4093/2012, αυξάνοντας άδικα το ύψος των περικοπών της σύνταξης.
Ως προς τη νομική μορφή ο ΕΚΟΕΜΣ, δεν είναι Επικουρικό ή μετοχικό Ταμείο, ενώ το ΝΣΚ με την υπ’ αριθ. 384/2012 γνωμοδότηση του έκρινε ότι  «ο ΕΚΟΕΜΣ δεν αποτελεί φορέα κοινωνικής ασφάλισης». Προτάθηκε η έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου από Υπ. Οικονομικών ή Υπ. Εργασίας  για μη συνυπολογισμό του ΕΚΟΕΜΣ στη σύνταξη  ή τροποποίηση του νομικού πλαισίου λειτουργίας του ΕΚΟΕΜΣ, ή διαγραφή του από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αφού δεν χρηματοδοτείται από το Κράτος.
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ. 
Με τους νόμους 3986/2011 και 4002/2011, για τους έχοντες ηλικία κάτω των 60 ετών, επιβλήθηκε Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης και με το νόμο 4024/11 μείωση της σύνταξης κατά 40% για το ποσό άνω των 1.000 ευρώ για τους συνταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος. Η ΠΟΣ πιστεύει ότι οι παραπάνω μειώσεις έχουν αδίκως εφαρμοσθεί στους απόστρατους, οι οποίοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αποστρατεύτηκαν με αίτησή τους ενωρίτερα και προτάθηκαν οι αναγκαίες τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στους προαναφερόμενους νόμους. Το δημοσιονομικό κόστος για το Κράτος είναι πολύ μικρό, λόγω των αλλεπάλληλων μειώσεων των συντάξεων και του μικρού αριθμού των επηρεαζόμενων (περίπου 5.350 απόστρατοι).
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Ø      Νομοθετική ρύθμιση και τροποποίηση του Ν. 4058/2012 (χρέος ΜΤΣ προς Υπ. Οικονομικών),  ώστε να δοθεί περίοδος χάριτος εξόφλησης του δανείου 3-4 ετών και παράλληλα τροποποίηση του χρόνου και των δόσεων αποπληρωμής του δανείου, ήτοι επιμήκυνση του χρόνου στα 25 έτη με ισόποση ετήσια δόση της τάξης των 6,5 εκατ. ευρώ. Εκτιμώμενη αύξηση του μερίσματος κατά 5% περίπου.
Ø    Παράταση ισχύος επιπλέον τέσσερα (4) έτη του άρθρου 77 του Ν. 4146 /2013 περί εσόδων τρέχουσας χρήσης για τέσσερα έτη, ώστε να δοθεί η δυνατότητα αύξησης του μερίσματος κατά 10% περίπου.
Ø     Παρουσιάσθηκαν και αναλύθηκαν στοιχεία για το ΜΤΣ που έχουν σχέση με την ιστορία του, τη διαχρονική σχέση πόρων και εισφορών ανά κλάδο (ΣΞ και ΕΛΑΣ) και τις επιπτώσεις αυτής της σχέσης που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία διαχρονικά ελλείμματος στο ΜΤΣ της τάξης των 700 εκατομμυρίων ευρώ (μελέτη της εταιρίας Deloitte 2010). Υποβλήθηκαν επίσης αναλυτικές προτάσεις εξυγίανσης και βιωσιμότητας του ΜΤΣ.
Ø    Εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας που προβλέπει το διαχωρισμό του ΜΤΣ σε ΣΞ και ΕΛΑΣ (Ν. 1911/1990, άρθρο 27), με την έκδοση της προβλεπόμενης ΚΥΑ ή τη μεταφορά στο ΜΤΣ ή εξεύρεση με μέριμνα του Υπ. Δημόσιας Τάξης, νέων κοινωνικών πόρων, αναλόγων του αριθμού των μερισματούχων του ή εναλλακτικά τη δημιουργία στο ΜΤΣ ξεχωριστών λογαριασμών, προκειμένου το μέρισμα  να κατανέμεται  στους μερισματούχους  ανταποδοτικά  κατά κατηγορία – φορέα (Σ.Ξ. – ΕΛ.ΑΣ.) με βάση τα έσοδα και τις εισφορές του κάθε φορέα αντίστοιχα (αρχή της ανταποδοτικότητας)
Ø     Σε ότι αφορά στον ΕΚΟΕΜΣ η θέση της ΠΟΣ είναι ότι θα πρέπει να ενισχυθεί αποκλειστικά ο ΕΚΟΕΜΣ με όποιους νέους πόρους εξευρεθούν και προέρχονται από το Στρατό Ξηράς. Επίσης προτείναμε το 1,28 % των κοινωνικών πόρων του ΜΤΣ να παρακρατείται υπέρ ΕΚΟΕΜΣ, με επιχειρηματολογία και στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υπόμνημα.
Ø    Δημιουργία ξεχωριστού λογαριασμού ΒΟΕΑ, με νομοθετική ρύθμιση και επαναπροσδιορισμό του τρόπου υπολογισμού του βοηθήματος με βάση τις εισφορές εκάστου, ενισχυόμενων από επιπρόσθετους πόρους . Κατατέθηκαν προτάσεις αύξησης των πόρων του,  εξασφάλισης του λογαριασμού και της απόδοσης του βοηθήματος στους μελλοντικούς δικαιούχους.
Ø    ΕΛΟΑΣ: Επαναφορά της κράτησης 2% επί των δαπανών που καταργήθηκε μόνο για τον ΣΞ με το νόμο 2873/2000 (άρθρο 34), που είχε ως αποτέλεσμα μέχρι σήμερα την απώλεια εσόδων άνω των 90 εκατ. ευρώ από το λογαριασμό των εφάπαξ.
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ø     Επίδομα Παραμεθορίου. Η υπάρχουσα νομοθεσία (ΠΔ 200/1993) παρέχει το νομοθετικό πλαίσιο για να δοθεί το επίδομα αυτό ως αποζημίωση εκτός έδρας στους υπηρετούντες στην παραμεθόριο και να αρθεί μία αδικία που υφίστανται τα στελέχη του ΣΞ από το Νοέμβριο του 2012.
Ø     Αιμοδοσία αποστράτων: Έκδοση απόφασης ή διαταγής για κάλυψη των αναγκών σε αίμα των αποστράτων είτε εκτάκτως είτε για  χρόνιες παθήσεις. Το πρόβλημα είναι εντονότερο στο ΝΙΜΤΣ. Σχετική πρόταση είχε υποβληθεί από ΑΣΔΥΣ προς ΓΕΣ τον Ιαν. 2008.
Ø     Επέκταση της Υπουργικής απόφασης υπ’ Αριθμ. Φ 700/145/212275 Σ. 348  (ΦΕΚ Τομ. Β’ αριθ.2035), 21 Σεπτεμβρίου 2009 και σε εξετάσεις των άγαμων και ανασφάλιστων τέκνων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία εκτός από Παροχή Δωρεάν Νοσηλείας που ισχύει σήμερα.
Ø     Επέκταση και στους μισθωτούς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα αποστράτους των ρυθμίσεων που αφορούν τους αυτοαπασχολούμενους (πχ 60 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη).
Ø     Επιτάχυνση διαδικασιών για αποδέσμευση έκτασης περίπου 5.500 στρεμμάτων του  ΑΟΟΑ στο Πικέρμι (υφίσταται σχετική πρόταση από την ΠΟΣ με τη διάθεση συναδέλφου Τοπογράφου Μηχανικού).       
Ø     Ρύθμιση θεμάτων εφάπαξ για όλους τους δικαιούχους του ΜΤΣ που καταβάλλουν αντίστοιχες εισφορές (ΕΜΘ-ΕΠΟΠ- μη μονιμοποιηθείσες εθελόντριες κλπ).
Ø     Βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών από ΝΙΜΤΣ και στρατιωτικά φαρμακεία. Παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις φαρμάκων από τα στρατιωτικά φαρμακεία.
Ø     Εξομοίωση και σύνδεση του μισθού του Α/ΓΕΕΘΑ με αυτόν των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας.
Ø     Να επανέλθει η προϋπόθεση «Να είναι Έλληνες-νίδες το γένος»  για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εισαγωγικές εξετάσεις των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ). Από το 2010 η προϋπόθεση αυτή καταργήθηκε, παρέχοντας τη δυνατότητα να εισέρχονται στις υπόψη Σχολές ακόμη και μετανάστες που απέκτησαν την Ελληνική ιθαγένεια, με έναν από τους δεκαεπτά  ( 17 ! ) τρόπους που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Η διαδικασία αυτή στρέφεται κατά της ασφάλειας και της ομοιογένειας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).
Ø      Πρόγραμμα για υπερχρεωμένα νοικοκυριά για ε.ε. και ε.α. μεταξύ Ένωσης Ελληνικών Τρα­πεζών και ΥΠΕΘΑ.
Ø     Στέγαση των ε.ε. στελεχών από την αξιοποίηση Στρατιωτικών χώρων.
Ø     Παρεμβάσεις στήριξης σε δημοσιεύματα ή σχόλια που στρέφονται κατά των Στρατιωτικών (εε και εα).
Ø     Επαναλειτουργία της ενημερωτικής εκπομπής για τις Ένοπλες Δυνάμεις στη ΝΕΡΙΤ.
Ø    Απογραφή μερισματούχων. Στις 27/9/2012 είχε προτείνει η ΠΟΣ την «Ουσιαστική απογραφή των μερισματούχων κατά τα πρότυπα της απογραφής των συνταξιούχων του Δημοσίου». Ποια είναι τα αποτελέσματα της απογραφής;
Ο κ. Υφυπουργός  μας ενημέρωσε ότι:
Έχουν κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή τροπολογίες που αφορούν θέματα που αναφέραμε όπως πχ στη ρύθμιση του δανείου προς Υπ. Οικονομικών και περί εσόδων τρέχουσας χρήσης για τη δημιουργία αποθεματικού.
Θα προωθήσει αρμοδίως τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάσαμε περί επιβάρυνσης του Π/Υ από την εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ.
Θα αναλάβει πρωτοβουλίες για την επαναλειτουργία της ενημερωτικής εκπομπής για τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Συμφωνεί για τη ρύθμιση του θέματος αιμοδοσίας των αποστράτων και θα επεξεργασθεί σχετική ρύθμιση.
Τα αποτελέσματα της απογραφής μερισματούχων έχουν ως ακολούθως. Διεκόπη η καταβολή μερίσματος σε 2.090 μερισματούχους που δεν απογράφηκαν. Εξ αυτών οι 325 έχουν αποθάνει και οι υπόλοιποι 1765 αναζητούνται.
Συντάσσονται οι όροι διαγωνισμού για την υποβολή μελέτης που θα αφορά τη βιώσιμη λειτουργία των Μετοχικών Ταμείων (ΜΤ) για να εκδοθεί διακήρυξη διαγωνισμού ύψους δαπάνης 100.000 ευρώ που θα επιβαρυνθεί το ΥΠΕΘΑ και όχι τα ΜΤ.
Επίσης συζητήθηκαν θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος που αφορούν τα μέλη μας, κυρίως όμως μεταφέραμε τη δυσαρέσκεια και την αγανάκτησή τους για τη μη επίλυση χρονιζόντων θεμάτων, αλλά κυρίως για την εφαρμογή της απόφασης 2192/2014 του ΣτΕ.
Τέλος ο κ. ΥΦΕΘΑ μας ευχαρίστησε για την αναλυτική και σε βάθος ενημέρωση. Δεσμεύτηκε ότι θα μελετήσει  και θα στηρίξει προτάσεις που θα βελτιώσουν την κατάσταση, στην οποία έχουν περιέλθει οι στρατιωτικοί.
  Η Ομοσπονδία κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα με  τεκμηριωμένες απόψεις, προτάσεις και ενέργειες καθώς και τις προτεινόμενες αναγκαίες τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στους αντίστοιχους κατά περίπτωση νόμους. Δηλώσαμε τη διάθεσή μας για περαιτέρω συνεργασία όπου απαιτηθεί με τον κ. ΥΦΕΘΑ, ο οποίος επέδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία και ενδιαφέρον.  Ευελπιστούμε ότι αυτά θα αποτυπωθούν σε ενέργειες που θα ανακουφίσουν τα ε.ε και ε.α στελέχη των ΕΔ.

                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           
 
 Νικολόπουλος Βασίλειος                                                       Παπαδόπουλος Βασίλειος
         Ταξίαρχος  εα                                                                           Ταξίαρχος  εα