Menu Bill Papas

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Επιστολή προς τους Συμμαθητές (Σεπ. 2014)

Print Friendly and PDF


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Σ.Σ.Ε. τάξεως 1981
Καυκάσου 89 Αθήνα ΤΚ 11363
FAX  :   2109603748
Αγαπητοί Συμμαθητές
Με το από 07 Οκτ.2009 Καταστατικό, ιδρύθηκε ο «Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Τάξεως 1981», της Τάξης μας.
Έκτοτε έχουν παρέλθει πέντε (5) περίπου έτη με δραστηριότητες και συμμετοχές σε θεσμικά όργανα για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών και την υλοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου μας.  Όλα αυτά τα χρόνια ο Σύνδεσμος της Τάξεως έχει γίνει γνωστός στην πλειονότητα των ενώσεων αποστράτων ΕΔ &ΣΑ και όχι μόνο, για τις  καινοτόμους ιδέες του, τις αξιόλογες και λειτουργικές  προτάσεις του καθώς και την οργάνωσή του.
Τα μέλη του Συνδέσμου, άλλοι  με μεγαλύτερη συμμετοχή, άλλοι με μικρότερη προσέφεραν τις απόψεις τους, τις ιδέες τους, και την οποιαδήποτε εθελοντική και αφιλοκερδή συνδρομή τους στις δραστηριότητες του Συνδέσμου.
Το ΔΣ του Συνδέσμου όλα αυτά τα χρόνια αποτελείται στην πλειοψηφία του από τα ίδια άτομα, τα οποία  πέραν των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου συμμετέχουν και σε άλλα θεσμικά όργανα, Ομοσπονδίες, Συνδέσμους Ο-Σ , με σκοπό την προσφορά για επίλυση των προβλημάτων των ε.α. στελεχών, αλλά και τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για το συμφέρον του μελών του Συνδέσμου μας. 
Πιστεύουμε, ως Δ.Σ., ότι ο Σύνδεσμος έχει πολλά να προσφέρει ακόμη, στις δύσκολες αυτές ημέρες που περνάμε όλοι μας και σε αυτές που από ότι φαίνεται θα ακολουθήσουν  με τη δυναμική του παρουσία και την υποστήριξη θέσεων και προτάσεων .        Για το σκοπό αυτό κρίνουμε ότι πρέπει να υπάρχει ευρύτερη συμμετοχή τόσο στις δραστηριότητες όσο και στην κατάθεση νέων ιδεών, προτάσεων και θέσεων που θα υποστηριχθούν με νέα δυναμική παρουσία και ευρύτερη συμμετοχή των μελών μας σε όλες τις δραστηριότητες.
Εκτιμούμε ότι τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν  με μια ανανέωση και δυναμική παρουσία και νέων μελών στο ΔΣ του Συνδέσμου, αλλά και με την ενεργή συμμετοχή όλων των υπολοίπων μελών.
Η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου και η διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. θα γίνει στις  08 Φεβ.2015, στην αίθουσα συνεδρίων της ΛΑΕΔ.
Με την ευκαιρία αυτή  καλούμε όλους τους απόστρατους συμμαθητές, να συμμετάσχουν ενεργά τόσο στη Γενική Συνέλευση, όσο και στην εκλογή νέου ΔΣ υποβάλλοντας υποψηφιότητες, ώστε την 09 Φεβ.2015, ένα νέο ΔΣ,  με νέα πρόσωπα , νέα  δυναμική και νέες ιδέες να προχωρήσει και να  διατηρήσει την ήδη καταξιωμένη παρουσία μας όπου απαιτείται, για το καλό των μελών του Συνδέσμου.
Η παρουσία όλων κρίνεται πολύτιμη και απαραίτητη.
Υπενθυμίζεται παρακάτω η Διαδικασία Εκλογής Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο:
Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτι­κής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) μέρες πριν από τις εκλογές, υπό τον όρο ότι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο.
Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για τον Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή σε πίνακα, ο οποίος αναρτάται σε εμφανές μέρος των γραφείων του Συνδέσμου.
Σε περίπτωση που δεν έχουν συμπληρωθεί οι υποψήφιοι για τα όργανα του Συνδέσμου στην προθεσμία της παραγράφου 3, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας αιτήσεις υποψηφιότητας για τα όργανα που έχουν έλλειψη μελών όσων επιθυμούντων τακτικών εν τάξει οικονομικά παρευρισκομένων  ή εκπροσωπούμενων μελών.
Από τους υποψηφίους εκλέγονται για το μεν Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, για τη δε Ελεγκτική Επιτροπή τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.
Η εκλογή διενεργείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο που φέρει τη σφραγίδα του Συνδέσμου, στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων, διαχωριζόμενων σε «Υποψήφιους Διοικητικού Συμβουλίου» και «Υποψήφιους Ελεγκτικής Επιτροπής».
Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Συνδέσμου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος -με σταυρό- τα πρόσωπα της προτιμήσεώς τους. Οι ψηφοφόροι μπορούν να σημειώσουν σταυρό προτίμησης σε έως πέντε (5) υποψηφί­ους για το Διοικητικό Συμβούλιο και σε έως τρεις (3) υποψηφίους για την Ελεγκτική Επιτροπή.
Ο εκπρόσωπος απουσιάζοντος μέλους ψηφίζει και για τον εξουσιοδοτούντα αυ­τόν, σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που παραλαμβάνει η Εφορευτική Επιτροπή από τη Γραμματεία του Συνδέσμου.
Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που πραγματοποιεί η Εφορευτική Επιτροπή μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.
Άκυρα θεωρούνται τα ψηφοδέλτια, τα οποία φέρουν περισσότερους από πέντε (5) σταυρούς προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο, περισσότερους από τρεις (3) για την Ελεγ­κτική Επιτροπή καθώς και οποιοδήποτε άλλο σύμβολο ή κείμενο αναγραμμένο επ’ αυ­τών.
Ένα τακτικό μέλος δύναται να εκπροσωπείται από ένα μόνο άλλο τακτικό μέλος στις Γενικές Συνελεύσεις και αρχαιρεσίες, με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια κρατική αρχή, η οποία αποστέλλεται από το εξουσιοδοτών τακτικό μέλος ή παραδίδεται από το εξουσιοδοτημένο τακτικό μέλος στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και στη συνέχεια πα­ραδίδεται στη Γραμματεία της Εφορευτικής Επιτροπής πριν την έναρξη της ψηφοφο­ρίας.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι, το ΔΣ αποφάσισε την πραγματοποίηση  επίσημης χοροεσπερίδας  στην αίθουσα Τιμών της ΛΑΕΔ, την Κυριακή 7 Δεκ. 2014, με πλούσιο πρόγραμμα για το οποίο θα ενημερωθείτε σύντομα με επιστολή-πρόσκληση.

                                                                                                Αθήνα, 26 Σεπ. 2014
                                    ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο           
                        Ο                                                                                   Ο
                 Πρόεδρος                                                               Γενικός Γραμματέας
                                                                 
         Χατσίκας Δημήτριος                                                Παπαδόπουλος Βασίλειος             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου