Menu Bill Papas

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

Επιστολή - Παρέμβαση προέδρου ΕΑΑΣ επί θεμάτων ΜΤΣ.

Print Friendly and PDF

Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ Αντγος ε.α Παντ. Μαυροδόπουλος απέστειλε την παρακάτω επιστολή – παρέμβαση που άπτεται θεμάτων Μετοχικού Ταμείου Στρατού.


Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού(Ε.Α.Α.Σ)
                              (Ν.Π.Δ.Δ)
        Αντγος ε.α Παντ. Μαυροδόπουλος
                         Πρόεδρος Δ. Σ. 
    Τηλ : 210 36 244 95, Φαξ : 210 36 11 963


Θέμα : Ορθές εισηγήσεις – προτάσεις και συνακόλουθα αποφάσεις,  είναι μόνον όσες βοηθούν
στη βιωσιμότητα των Μετοχικών Ταμείων.

Σας γνωρίζω ότι έχουμε κυριολεκτικά κατακλεισθεί τελευταίως από εισηγήσεις – προτάσεις για χορήγηση προκαταβολών, δανείων και λοιπών ρυθμίσεων, όπως αυτή της διαθέσεως του Βοηθήματος Οικονομικής Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α) μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του δικαιούμενου τέκνου. Οι εισηγήσεις-προτάσεις αυτές, όπως συνέβη και κατά το παρελθόν, δεν χαρακτηρίζονται από ρεαλισμό και είναι, στην ουσία, εκτός της σημερινής πραγματικότητος. Ως πρόεδρος του Δ.Σ της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ), αλλά και ως Μέλος του Δ.Σ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ), επιτρέψτε να σας ενημερώσω επί του θέματος:
α.  Με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Μέλους του Δ.Σ του Μ.Τ.Σ (2011), διαπίστωσα (« ιδίοις όμμασι»), ότι η κατάσταση των οικονομικών του Μ.Τ.Σ ήταν τραγική. Το Ταμείο έτοιμο να μεταβεί σε  καθεστώς πτώχευσης (εκκαθάριση), εδανείζετο συνεχώς από το Υπουργείο Οικονομικών δεκάδες εκατομμύρια ευρώ (κάθε τρίμηνο) για να χορηγεί μέρισμα στους δικαιούχους, όφειλε δε 180.000.000,00 Ευρώ στα Β.Ο.Ε.Α, χρήματα τα οποία είχαν παρακρατηθεί από τους δικαιούχους (Μετόχους ή Μερισματούχους) για τα τέκνα των, τα οποία και θα τα ελάμβαναν, όταν αυτά θα συμπλήρωναν το καθορισθέν όριο ηλικίας, το οποίο και αυξομειώνετο κατά περίπτωση…. (πολιτικοί κατά βάση οι λόγοι, κυρίως πλησίον σε εκλογικές περιόδους).
Τα λάθη και οι παραλείψεις του παρελθόντος χαρακτηρίζονται  ως απαράδεκτα και άκρως επιζήμια για το Ταμείο. Δεν είναι τυχαίο ότι, και με ενέργειες της Ε.Α.Α.Σ, το θέμα ευρίσκεται στη Δικαιοσύνη και άπαντες αναμένουμε το πόρισμα και την ενδεχόμενη απόδοση ευθυνών.
β.  Οι αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν από το Δ.Σ/Μ.Τ.Σ (2010 έως 2012) και αφορούσαν σε μείωση του Μερίσματος, σαφέστατα δεν ελήφθησαν με ευκολία και «ελαφρά τη καρδία».
Αναλογιστείτε λίγο…. είναι δυνατόν κάποιος να θέλει να γίνεται δυσάρεστος ; ; ;
Όχι φυσικά. Αυτό το τολμούν μόνον οι γονείς όταν είναι βέβαιοι ότι προτάσσουν το καλό των παιδιών τους.
Είχαμε πάντοτε κατά νου ότι το Μ.Τ.Σ δεν ανήκει μόνον στις παρούσες γενεές των Αποστράτων Στελεχών, αλλά και στις μελλοντικές, αυτών οι οποίοι σήμερα είναι εν Ενεργεία και χαρακτηρίζονται ως Μέτοχοι. Αυτοί δηλαδή οι Συνάδελφοι, οι οποίοι με τις κρατήσεις τους συνεισφέρουν στην αύξηση των εσόδων του Μ.Τ.Σ.
γ.  Για το Μ.Τ.Σ, για το οποίο δύναμαι να έχω σαφή άποψη, δηλώνω ευθαρσώς και με βεβαιότητα ότι, εάν δεν εγένοντο συντονισμένες ενέργειες από την  Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία του ΥΠ.ΕΘ.Α, κατά τα τελευταία τρία έτη, υπό την πίεση  και των Ενώσεων Ν.Π.Δ.Δ ή  Ν.Π.Ι.Δ, το Ταμείο μας θα είχε πτωχεύσει.-
Η ρύθμιση του χρέους, ως προαναφέρθηκε,  με το Υπουργείο Οικονομικών και η απόδοση του Β.Ο.Ε.Α σε 12.500 και πλέον τέκνα δικαιούχων, οι οποίοι είχαν υποβάλλει σχετικές αιτήσεις από τον Ιανουάριο του 2009 έως και το Δεκέμβριο του 2012, είναι γεγονός. Ως εκ τούτου, συνεχίζεται πλέον ομαλά να δίδεται το Β.Ο.Ε.Α, σε όσα εκ των τέκνων συμπληρώνουν το 25ο έτος της ηλικίας των, με μια μικρή καθυστέρηση  και μειωμένο κατά 25 %, ενώ το Μέρισμα  μειώθηκε κατά 48,81% (25% + 25% + 9%). Εξαιρέσεις γίνονται μόνον σε τέκνα με χαρακτηρισμό  Α.Μ.Ε.Α ή έχοντα ποσοστό αναπηρίας άνω του 67 %.
δ.  Η σκέψη για τη χορήγηση του Β.Ο.Ε.Α, με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 18 ετών χωρίς προϋποθέσεις, { αφού διευκρινισθεί και πάλι ότι δεν είναι βοήθημα, αλλά δικά μας χρήματα που μας παρακρατά η υπηρεσία (Μετοχικά Ταμεία) μέχρι το τέκνο μας να γίνει 25 ετών, είτε είμεθα εν ενεργεία, είτε εν αποστρατεία, λειτουργώντας ως τράπεζα αποταμίευσης}, κρίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη και τυχόν υλοποίησή της θα δημιουργήσει πολύ σύντομα νέες στρατιές δικαιούχων  και συνωδά νέα, ανυπέρβλητα πλέον, προβλήματα.
Ακόμα και εάν δεχθούμε ότι κάθε έτος θα συγκεντρώνονται 20 εκατ ευρώ από τις εισφορές των εν Ενεργεία Συναδέλφων αλλά και των Αποστράτων δικαιούχων, το ποσό αυτό θα επαρκεί για χορήγηση Β.Ο.Ε.Α σε περίπου 1.500 τέκνα δικαιούχων.
Με δεδομένο λοιπόν ότι στατιστικώς, υποβάλλονται κάθε χρόνο 1.300 περίπου αιτήσεις, θα μπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα χορήγησης σε όσα τέκνα συμπληρώνουν το 24ο έτος και μόνο εφόσον αυτά το επιθυμούν.
            Επειδή το θέμα του Β.Ο.Ε.Α είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, λόγω του ότι αφορά τα τέκνα μας, επιβάλλεται  να αντιμετωπισθεί σήμερα με την αρμόζουσα προσοχή και τον επιβαλλόμενο σεβασμό προς τις επόμενες γενεές.
Συναφώς με τα προαναφερθέντα, προτείνονται τα ακόλουθα:
α.  Οι εισφορές των Συναδέλφων που κατατίθενται στο ξεχωριστό λογαριασμό, να μη χρησιμοποιούνται για κανέναν απολύτως άλλο σκοπό, όπως, (κακώς), είχε γίνει κατά κόρον στο παρελθόν.
β.  Ο ξεχωριστός λογαριασμός να αποτυπωθεί με νόμο, όπως ίσχυε μέχρι το έτος 2001 (τουλάχιστον για το Μ.Τ.Σ), οπότε και καταργήθηκε.
γ.  Να καταβληθεί προσπάθεια, προκειμένου ο υπολογισμός του Β.Ο.Ε.Α να μην είναι απολύτως συνυφασμένος με την τιμή μεριδίου του μερίσματος, ( με οδηγό την πρόσφατη απόφαση για μείωση 25% και όχι 48,81%), όπως προέβλεπε ο υπολογισμός του Β.Ο.Ε.Α. Με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται ότι θα αποφευχθεί στο μέλλον ορισμένα τέκνα δικαιούχων να λάβουν λιγότερα χρήματα από αυτά που παρακρατήθηκαν από τους γονείς τους.
Αναφορικά με τις υπόλοιπες προτάσεις –απόψεις, επισημαίνονται τα εξής:
α.  Για τη χορήγηση προκαταβολών του ΕΦΑΠΑΞ από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοήθειας, χωρίς να έχω διαφορετική άποψη, εκτιμώ ότι - εάν και εφόσον υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις- μπορεί να δρομολογηθεί. Οφείλω όμως να δηλώσω, ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει αρκετά πριν το P.S.I (κούρεμα), και πριν απωλεσθούν τα περίπου 19.000.000,00 ευρώ.
β.  Για την αύξηση του αριθμού των χορηγούμενων δανείων από τον Α.Ο.Ο.Α θεωρώ ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι χορηγήσεις δανείων στα Μέλη του (εξαγγελία και υλοποίηση αριθμού στεγαστικών προγραμμάτων) το ταχύτερο δυνατόν.
Εάν αυτό είχε πραγματοποιηθεί προ μερικών ετών, όταν υπήρχαν συσσωρευμένα κεφάλαια, περίπου άνω των 35.000.000,00 ευρώ, τότε πιθανότατα το P.S.I. (κούρεμα) δεν θα είχε προκαλέσει λίαν σημαντικές απώλειες στα αποθεματικά του ταμείου, εις βάρος φυσικά των Μελών αυτού, τα οποία προσδοκούσαν και εδικαιούντο, σύμφωνα και με τον λόγο ύπαρξης του Α.Ο.Ο.Α, μία κατοικία.
γ.  Για τη χορήγηση ευνοϊκών δανείων από το Μ.Τ.Σ, εκτιμώ ότι δεν  υφίσταται, τουλάχιστον στο ορατό μέλλον, τέτοια δυνατότητα. Άρα δεν έχει κανένα νόημα σήμερα αυτή η συζήτηση. Τη στιγμή που τα Μέλη του Δ.Σ του Μ.Τ.Σ ευρίσκονται συχνά – πυκνά στην αναπόφευκτη και λίαν δυσάρεστη θέση να συμφωνούν στη μείωση του μερίσματος, προκειμένου βέβαια αυτό να υφίσταται, έστω και μειωμένο, πως είναι δυνατόν το Μ.Τ.Σ να εξεύρει πιστώσεις για το σκοπό αυτό ;;;
Τελειώνοντας, σας ενημερώνω ότι η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Ξηράς, διεβίβασε πρόσφατα συμπληρωματικές προτάσεις στο Μ.Τ.Σ, με κοινοποίηση στον Υ.ΕΘ.Α και στο Γενικό Επιτελείο Στρατού.
Κύριος στόχος μας, είναι η αύξηση των εσόδων του Μ.Τ.Σ. Παράλληλα γνωρίζουμε ότι, από 24μήνου, ευρίσκεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σχέδιο Νόμου που αφορά στα Μετοχικά Ταμεία, στα Ε.Λ.Ο.Α και στα Ε.Κ.Ο.Ε.Μ, στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί προτάσεις και των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.
Κυρία κατεύθυνση του νομοσχεδίου είναι η αύξηση των εσόδων, η οποία έχει στόχο να βοηθήσει την περαιτέρω βιωσιμότητά του Μ.Τ.Σ. Ορισμένες μάλιστα  εκ των προβλέψεων του υπόψη νομοσχεδίου δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και αναμένεται αυτό, σε ένδειξη καλής θελήσεως, λόγω των δυσανάλογα μεγάλων περικοπών των αποδοχών των εν Ενεργεία και εν Αποστρατεία Στελεχών, να ψηφισθεί από την Ελληνική Βουλή.-.

Με εκτίμηση
Αντγος ε.α Παντ. Μαυροδόπουλος 
Πρόεδρος Δ. Σ.  ΕΑΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου