Menu Bill Papas

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Προτάσεις του Συνδέσμου μας προς υλοποίηση το 2013

Print Friendly and PDF

   Ο Σύνδεσμός μας έχοντας υπόψη τα συσωρευμένα προβλήματα που επιτακτικά ζητούν λύσεις, τόσο των Αποστράτων όσο και των ε.ε. Στελεχών, προχώρησε μετά τη καταγραφή σε προτάσεις για τη επίλυση και θεραπεία των χρόνιων προβλημάτων που μας αποσχολούν.
   Μετά τη σχετική ηλεκτρονική διαβούλευση και τελική διαμόρφωση δημοσιοποιούνται οι προτάσεις του Συνδέσμου μας για  θέματα που μας αφορούν:

ΘΕΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΑΑΣΣΕ81 για το 2013
              1. Βιωσιμότητα ΜΤΣ
α. Καταγραφή μερισματούχων και μερισματικών ποσών.
β. Καταγραφή δικαιούχων αντιστασιακών συντάξεων.
γ. Καταγραφή χηρών, ορφανών και ανύπαντρων θυγατέρων και έλεγχος με το Γ.Λ.Κ. και άλλα ταμεία.
δ. Ε.Α.Σ. (πρώην ΛΑΦΚΑ):Απόδοση όλου ή ποσοστού υπέρ εξυγίανσης ΜΤΣ.
ε. Τριμηνιαία ενημερωτική κατάσταση, όπως γίνεται για τη σύνταξη.
στ. Συνέχιση αποπληρωμής των οφειλών σε ΕΚΟΕΜΣ και ΕΑΑΣ.
ζ. Απόδοση των παρακρατηθέντων από PSI. Ως αντιστάθμισμα ή απαλλαγή φορολογίας στην ακίνητη περιουσία του και τα έσοδα από φόρο εισοδήματος για μία 5ετία και διεκδίκηση του ποσού των 5 εκ. ευρώ των εμπράγματων εγυήσεων του δανείου της ALPHA BANK που δεν έπρεπε να υπαχθεί στο PSI .
η. Απαλλαγή ΜΤΣ , από την υποχρέωση κατάθεσης  διαθεσίμων ποσών στην Τράπεζα της Ελλάδος.
θ. Απόδοση οφειλομένων από ΕΛ.ΑΣ.
ι. Ίδια (ή ανάλογη) απόδοση κρατήσεων από ΕΛ.ΑΣ (τώρα ισχύει 2,7% για ΕΛ.ΑΣ. και 4% για Σ.Ξ.), αναλόγως του διανεμομένου ποσού στους μερισματούχους αυτής.
ια. Απόδοση μερίσματος στους μερισματούχους της ΕΛΑΣ, βάσει αποδιδομένων πόρων από ΕΛΑΣ στο ΜΤΣ.
ιβ. Αναβάθμιση μηχανογραφικού συστήματος και διασύνδεσή του με όσους απαιτείται.
ιγ. Ενοποίηση Μετοχικών Ταμείων και συγχώνευση προσωπικού, ως επικουρικό Ταμείο Ε.Δ.
ιδ. Υλοποίηση ξεχωριστού λογαριασμού ΒΟΕΑ .
ιε.  Καθιέρωση μερισματοδοτικών βαθμών Ταξχου και Αλχία.
                      ιστ. Διεκδίκηση του αναλογούντος ποσοστού των ενοποιημένων κοινωνικών πόρων του ΓΕΕΘΑ στους μερισματούχους του Σ.Ξ.
2   Βιωσιμότητα ΕΚΟΕΜΣ
α. Καταγραφή μερισματούχων και μερισματικών ποσών.
β. Νέοι πόροι για το ΕΚΟΕΜΣ (από ΕΚΕΜΣ, δαπάνες, αξιοποίηση περιουσίας του ΤΕΘΑ, κρατήσεις).
γ. Επαναπροσδιορισμός ποσών και μερισματούχων δικαιούχων ΕΚΟΕΜΣ για όσους λαμβάνουν, και πρόβλεψη κράτησης είτε πλήρωσαν είτε όχι για τον χρόνο που επιθυμούν να λαμβάνουν.
δ. Τήρηση του ετήσιου αποθεματικού, ως εγγύηση για τον επόμενο χρόνο και όχι αύξηση αυτού, ούτε και επενδυτικές κινήσεις δέσμευσης αυτού.
ε. Είσπραξη οφειλομένων.
στ. Υπολογισμός ετησίως ως προβλεπόμενου αποθεματικού, μέρους (το απαιτούμενο)του χρέους του ΜΤΣ προς το ΕΚΟΕΜΣ.
ζ. Αλλαγή σύνθεσης διοίκησης του ΕΚΟΕΜΣ.
η. Ενοποίηση των ΕΚΟΕΜ Ενόπλων Δυνάμεων, μετά την ενοποίηση των ΜΤ των Ε.Δ.

3. Μισθολόγιο των Εν Ενεργεία και Εν Αποστρατεία
α. Προβλεπόταν εξοικονόμηση από ειδικά μισθολόγια ΕΔ & ΣΑ για το έτος 2013, 46.000.000 ευρώ για τους ε.ε.  και 66.000.000 ευρώ για τους ε.α.
Παρακρατήθηκαν  πλέον των τριπλασίων από τα προβλεπόμενα, αντίστοιχα.
β. Σχέση με τη ρύθμιση κατάργησης των μισθολογικών διαφορών.
Οι μισθολογικές διαφορές που θα προκύψουν από την κατάργηση των μισθολογικών προαγωγών, θα πρέπει να εξομαλυνθούν στο νέο μισθολόγιο με στόχο την απομείωση των υπερβαλλουσών κρατήσεων 2012-13, της μείωσης της μισθολογικής προαγωγής και της προγραμματισμένης για το 2014 μείωσης των ε.α. στελεχών, μέσα απ' την ορθολογιστική και χωρίς στρεβλώσεις κατάρτιση του νέου μισθολογίου των εε (για Αξκους, υπαξκούς, λοιπούς) έτσι ώστε να σταματήσει η οποιαδήποτε μείωση, να επηρεάζει δυσανάλογα προς τα κάτω κυρίως τους ανωτάτους, καταργώντας τις Συνταγματικές αρχές περί ισότητας και αναλογικότητας.
γ. Επιδόματα σε σχέση με το μισθολόγιο των ε.α. (Ν.3029/02 και Ν.3075/02 το ένα και Ν.3408/05 το δεύτερο).
δ. Αναπροσαρμογή μισθού Ανθλγού σε σχέση με τα άλλα ειδικά μισθολόγια.
ε. Εξάλειψη των στρεβλώσεων του παλαιού μισθολογίου (πολλοί βαθμοί, πολλά επιδόματα).
          στ .Προσφυγές κατά των διπλών κρατήσεων.
ζ. Αλλαγή του Νόμου για κατάργηση των μισθολογικών προαγωγών.
η. Πληρωμή υπερωριών, αργιών, νυκτερινών, επικινδυνότητας, μεταθέσεων, ενοικίου, πέραν του μισθού για τους ε.ε.
θ. Μέλη επιτροπής για το μισθολόγιο και ε.α. στελέχη.

4. Επαναφορά της κράτησης υπέρ ΕΑΑΣ
Η κράτηση υπέρ ΕΑΑΣ από τους ε.ε., κόπηκε με τον Ν.3943/2011 (παρ.43 άρθρο 8) .
5. Ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων στελεχών (ε..ε. και ε.α.)  με επιτροπή που θα συμμετέχει και εν αποστρατεία στελέχη.
6.Ενοποίηση ΕΚΟΕΜ Ενόπλων Δυνάμεων και Μ.Τ. Ενόπλων Δυνάμεων (όπως παρ. 1 και 2), βάσει ειδικού μισθολογίου( δηλ. ίση απόδοση μερίσματος μετά την ενοποίηση, αφού θα προστίθεται στο βασικό μισθό του ενιαίου νέου μισθολογίου).
7. Ενοποίηση Ταμείων Ε.Δ (ΤΕΘΑ, ΤΕΣ, ΤΑΑ) και ΥΑΜΣ σε ΤΕΘΑ.
8. Ενοποίηση ΕΚΕΜΣ-ΠΟΝ-ΣΕΠΑ σε ΠΟΕΔ (Προμηθευτικός Οργανισμός Ενόπλων Δυνάμεων) με ειδική φροντίδα  υπέρ των κλάδων σε περίοδο επιχειρήσεων.
9. Ενοποίηση ΟΣΜΑΕΣ και λοιπών υπό τον ΑΟΟΟΑ.

10. Ενοποίηση ΕΑΑ σε ενιαία ΕΑΑΕΔ ως ΝΠΔΔ με προϋπόθεση την ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων και ΕΚΟΕΜ, των ΤΕΘΑ-Ταμείου Εθνικού Στόλου- Ταμείο Αεροπορικής Αμυνας, του ΟΣΜΑΕΣ και αντιστοίχων των κλάδων, των Στρκων πρατηρίων,  σε διακλαδικούς οργανισμούς και ΝΠΔΔ, μετά από καθορισμό αναγκαιότητας και προτεραιότητας για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος και την άρση των κοινωνικών και οργανωτικών στρεβλώσεων.

11. Την άμεση ενοποίηση σε ένα ταμείο υπό το ΓΕΕΘΑ, των κοινωνικών πόρων από τα εξοπλιστικά προγράμματα και τη διανομή τους ανάλογα με τους μερισματούχους στα Μετοχικά Ταμεία.
12. Ενοποίηση φορέων ΓΕΕΘΑ που δεν επηρεάζουν ανάγκες Διοίκησης ή επιχειρησιακές απαιτήσεις μαχητικής ισχύος.
13.  Ενοποίηση κατά κλάδο συνεκπαίδευσης υπό το ΓΕΕΘΑ και αξιοποίηση ε.α. στελεχών ως καθηγητών πανελληνίως.
14. Ανάλειψη δράσεων κατά του κοινωνικού αυτοματισμού για άρρηκτη σχέση ΕΔ - λαού.
15.Ίδρυση γραφείου ΣΟΔ των ΕΑΑ και ΝΠΙΔ παρά τον  ΥΕΘΑ.
16. Ίδρυση γραφείων Μέριμνας και πρόνοιας στελεχών στους Σχηματισμούς υπό τους Υποδιοικητές και όχι τους Επιτελάρχες.
17. Μέριμνα για συνεργασία ΓΕΣ με φορείς ΕΑΑΣ, ΠΟΣ, ΕΛΙΣΜΕ, Συνδέσμους Ο-Σ μέσω αντιστοίχων Διευθύνσεων Ο-Σ (υπεύθυνος αξκός υπό τον  Δντή ΕΓΑ).
18. Ενίσχυση προσωπικού ΕΑΑΣ με 2 μόνιμα στελέχη του ΓΕΣ, εκ των οποίων ένα Αξκό(Ο) και 2 οπλίτες καθώς και άμεση ενίσχυση του προσωπικού του ΜΤΣ με τουλάχιστον 10 μόνιμα στελέχη εκ του ΓΕΣ, συμπεριλαμβανομένων οπωσδήποτε δύο Αξκών(Ο), για την αναγκαία στελέχωσή τους, βάσει απαιτήσεων των νέων  δεδομένων λειτουργίας τους και εφαρμογής νέων τεχνολογικών εξελίξεων.
19. Εξεύρεση χώρου στέγασης φορέων ΝΠΙΔ και άμεσα οιουδήποτε χώρου για δήλωση διεύθυνσής του από ΝΠΙΔ  προς έκδοση ΑΦΜ και λήψη αλληλογραφίας.
20. Ενεργειακή εταιρεία ΓΕΣ (με επάνδρωση από ε.α. στελέχη) και κατανομή δράσης Πανελληνίως, επ’ ωφελεία του κλάδου.
21. Εξασφάλιση υδάτινων πόρων με γεωτρήσεις από τούδε πανελληνίως από τους  κλάδους των Ε.Δ. και υπέρ αυτών.
22. Διάθεση χώρων στην τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους τοπικούς φορείς για εξωστρατιωτικές δραστηριότητες πανελληνίως με σύμβαση έργου.
23. Επαναφορά του Γένους για ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ και αλλαγή εκπαιδευτικού συστήματος ΣΣΕ με ενοποίηση των ΑΣΕΙ σε  ένα υπό ιδία πρυτανεία.
24. Κατάργηση νόμου Βενιζέλου (Ν.3883/2010 άρθρο 84)για δωρεάν παραχώρηση ακινήτων του ΤΕΘΑ.
25. Αύξηση Στρατιωτικής θητείας με ταυτόχρονη ρύθμιση εξαγοράς και τακτοποίηση όλων των στρατολογικών εκκρεμοτήτων ανυπότακτων άνω των 30 ετών.  Ποσοστό από την εξαγορά υπέρ ΕΚΟΕΜ  ή Μετοχικού Ταμείου Ενόπλων Δυνάμεων (ΜΤΕΔ).
26. Κατάθεση ποσοστού από τις χρηματικές ποινές των Στρατοδικείων     υπέρ ΕΚΟΕΜ  ή Μετοχικού Ταμείου Ενόπλων Δυνάμεων (ΜΤΕΔ).
27. Έκδοση ενιαίου δελτίου εισόδου σε πρατήρια, Λέσχες, ΚΑΑΥ, Στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
28.‘Εκδοση εκπτωτικής πιστωτικής  κάρτας με επιτόκιο έως 12% για ε.ε. και ε.α. είτε από το ΜΤΔΕΔ είτε μέσω Τραπέζης (Πειραιώς- Γενική ή άλλη) με απόδοση του 2% (από το 12%) στο ΜΤΕΔ.
29. Έλεγχος ΕΕΤΗΔΕ για ΣΟΑ και νοικιασμένα κτίρια. Λειτουργία όπως και για τα λοιπά κτίρια του Δημοσίου.

30. Έλεγχος λειτουργίας ΝΙΜΤΣ (κλινικές-υπηρετούντες- ωράριο- σύστημα-ταμεία). Συντόμευση των ενεργειών αξιοποίησης παρεχομένων υπηρεσιών (Μαγνητικού Τομογράφου, ψηφιακής απεικόνησης κ.α.), καθώς επίσης ανάπτυξης τμήματος καρκίνου μαστού για όλο το θήλυ προσωπικό ε.ε. και ε.α. αλλά και των προστατευομένων των δικαιούχων μελών, υπό την γυναικολογική κλινική αυτού.
31. Οργάνωση Συμβουλίου Αμύνης  και Υπηρεσίας  Πληροφοριών στο ΥΠΕΘΑ.
32. Συμμετοχή ε.α. στελεχών σε όλα τα Συμβούλια και Επιτροπές που έχουν σχέση με θέματα αποστράτων.
33. Ίδρυση Σώματος Στρατιωτικών Ανταποκριτών για την εξασφάλιση δίκαιης και σκόπιμης πληροφόρησης-ενημέρωσης, καταγραφής εκ των έσω και όχι εναντίον μας, για θέματα σε καιρό ειρήνης αλλά και σε περιόδους επιχειρήσεων
34. Καθιέρωση υποχρεωτικής Στράτευσης γυναικών.
35. Επανεξέταση στράτευσης αντιρρησιών συνείδησης ( Οι  μηνιαίες αποδοχές και το εργασιακό τους περιβάλλον σε σχέση με το στρατιωτικό χώρο και πνεύμα , έναντι των υπολοίπων).
36. Λειτουργία Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων σε ευαίσθητες Εθνικά περιοχές.
37. Επανεξέταση εκχώρησης Στρατοπέδων για Κέντρα Λαθρομεταναστών σε νησιά. Ως λόγοι επανεξέτασης αναφέρονται οι παρακάτω:
α. Η επιχειρούμενη μόνιμη παραμονή τους στα νησιά, με τη σκόπιμη μη προώθησή τους στο εσωτερικό της χώρας, για περαιτέρω διαδικασίες επαναπροώθησής τους.
β. Η επιχειρούμενη δημιουργία κλίματος αναταραχής, εγκληματικότητας, αποσταθεροποίησης, οικονομίας, έλλειψης κοινωνικών παροχών και πρόνοιας στα νησιά.
γ. Η πιθανή μελλοντική χρήση των υπόψη κέντρων, για άλλους σκόπιμους λόγους.
δ. Η επιχειρούμενη αφελληνοποίηση των νησιών μας, βάσει των ανωτέρω.
ε. Η ανάπτυξη ξένης επιχειρηματικής δραστηριότητας υπό άλλους μη Ελληνικούς όρους.
στ. Η πιθανή αλλαγή του Εθνικού καθεστώτος ή και η κατάληψη, όσο και αν φαίνεται παράλογο, των νησιών.
38. Κρατήσεις και εφάπαξ στελεχών από ΤΑΣ ή ΙΚΑ (Διαχωρισμός. Να μη δικαιούνται διευκολύνσεων χρήσης εφάπαξ, όσοι δια νόμου δεν αποδίδουν κρατήσεις στο ΤΑΣ ).
39. Καθιέρωση πανελληνίως « Ημέρας Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων» με σχετικές εκδηλώσεις.
40. Έκδοση ατομικής βεβαίωσης ποσοστού παρακρατήσεων για ε.ε. και ε.α. μέσω ΓΔΟΣΥ, ΟΛΚΕΣ, ΓΛΚ ( Η εν λόγω βεβαίωση θα χρειαστεί σε όσους αναγκαστούν σε διαπραγμάτευση φορολογική ή τραπεζική για τυχόν οφειλές τους, αφού από τις τριμηνιαίες ενημερώσεις του ΓΛΚ και την ετήσια του ΜΤΣ, δε βγαίνει άκρη) .
41. Βενζινάδικα σε μεγάλα ΕΚΕΜΣ (Θεσσαλονίκη-Λάρισα κ. α.), βάσει εκτίμησης απόδοσης, αίροντας τις απαγορεύσεις συντεχνιακών ομάδων.
42. Την κατάργηση της μείωσης του ΜΤΣ (25%), του ΕΚΟΕΜΣ (20%), του μερίσματος χηρών (30%), επιδόματος θανάτου (33%) και επαναπροσδιορισμό όλων βάσει της νέας πρόβλεψης ενσωμάτωσής τους στο βασικό μισθό ως εισοδήματα. Πρόβλεψη μιάς κράτησης, για το συνολικό εισόδημα.
43. Μέριμνα για εξεύρεση εταιρείας σταθερής και κινητής τηλεφωνίας προς όφελος των συνδρομητών με κέρδος για ΓΕΣ ή Ένοπλες Δυνάμεις μέσω ενημέρωσης τζίρου και κύκλου εργασιών (κινητά- σταθερά- Ιντερνετ- Συνδρομητική τηλεόραση).
44. Τον  αυστηρό έλεγχο των ποσών από τις χρηματικές ποινές των δικαστηρίων που αποδίδονται από ΕΛ.ΑΣ στο ΜΤΣ (το 68% του 5%) όταν υπάρχει νόμος για εξαγορά έως 5ετή φυλάκιση, που προυποθέτει έσοδα.
45.Επέκταση του δικαιώματος εργασίας χωρίς καμία επίπτωση εκτός από αυτούς που έφυγαν από υπαιτιότητα της Υπηρεσίας και σε όσους νόμιμα παραιτήθηκαν.
46. Κατάργηση της μείωσης των ΒΟΕΑ και απόδοση αυτών ανάλογα με τις γενόμενες κρατήσεις και της εκάστοτε μείωσης των μεριδίων μερίσματος. Δημιουργία ειδικού λογαριασμού ΒΟΕΑ στο ΜΤΣ με νομοθετική ρύθμιση.
47. Μέριμνα του ΥΠΕΘΑ να δρομολογηθεί αξιοποίηση των ε.α στελεχών που αποστρατεύονται ευδοκίμως με κάτω των 35 ετών πραγματική υπηρεσία σε θέσεις δημόσιας οργάνωσης (Διοίκησης Προσωπικού, Μέριμνας, Πολιτικής Σχεδίασης, Κεντρικές Διοικήσεις ΔΕΚΟ και Οργανισμούς).
48. Έλεγχο στις συμβάσεις εκμετάλλευσης (Μέγαρο ΜΤΣ κλπ).
49. Ολοκληρωμένο διασυνδεδεμένο μηχανογραφημένο σύστημα διαχείρισης ΜΤ-ΕΚΟΕΜ-ΤΕΘΑ-ΝΙΜΤΣ-Στρκων Νοσοκομείων από ΥΠΕΘΑ-ΓΕΕΘΑ-Κλάδους Ε.Δ.
50. Η έκδοση Στρατιωτικής ταυτότητας αποστράτου να γίνεται από το ΓΕΣ, ταυτόχρονα με την αποστρατεία, συνοδευόμενη από τυχόν ύπαρξη και άλλων ( κάρτα νοσηλείας μελών κλπ).
51.Δημιουργία Project μέσω ΕΛΤΑ για έκδοση περιοδικού με αρχισυνταξία ΓΕΣ και διανομή του σε όλα τα ε.ε. και ε.α. στελέχη. Ετσι θα επιτευχθεί και η επιστρατευτική ενημέρωση της υπηρεσίας για τις διευθύνσεις των ε.α. στελεχών.
52. ΝΑΙ στις ΣΔΙΤ, αλλά με έργα που θα καταλήγουν στο Δημόσιο και όχι για εκμετάλλευση στους ιδιώτες.
53. Απαγόρευση σύστασης και λειτουργίας εξοπλισμένων με οπλικά συστήματα ιδιωτικών εταιρειών για φύλαξη ή προστασία.
54. Πρόσθεση ως εισαγωγικού μαθήματος στα ΑΣΕΙ του μαθήματος  της Ιστορίας.
55. Καθιέρωση και δικαίωμα αναγνώρισης  διδακτορικών τίτλων από την ΣΣΕ,  και μεταπτυχιακών τίτλων για όσους φοιτούν σε ΣΕΘΑ, ΑΣΠ,ΑΔΙΣΠΟ και αντιστοίχων ξένων.
56. Μετεκπαίδευση των ε.α. στελεχών και αξιοποίησή τους στο σχέδιο Επιστράτευσης.
57. Εξάλειψη των κρατήσεων για το 2014, λόγω των ήδη γενόμενων υπερβαλλουσών κρατήσεων ( παράγραφος 3 του παρόντος) και σύνταξη νέου μισθολογίου χωρίς τις στρεβλώσεις του παρελθόντος .
58. Κατάργηση των ρατσιστικών παρακρατήσεων για τους ε.α. (κάτω των 55 ετών κλπ).
59. Έλεγχος των αντισταθμιστικών ωφελημάτων από τις συμβάσεις του ΥΠΕΘΑ  και των κλάδων Ε.Δ και άμεση νομοθετική ρύθμιση με το ΥΠΟΙΚΟ επ’ ωφελεία του ΓΕΕΘΑ και των ΜΤ και ΕΚΟΕΜ των κλάδων.
60. Δημιουργία Επαγγελματικού Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Στελεχών (ΤΕΑΣ) μετά από μελέτη σκοπιμότητας με ταυτόχρονη αναθεώρηση λειτουργίας των ΜΤΣ ΚΑΙ ΕΚΟΕΜΣ. ( μακροπρόθεσμη πρόβλεψη και αναλόγως των συνθηκών).
61. Παραχώρηση εκτάσεων ΤΕΘΑ στον ΑΟΟΑ για κατασκευή κατοικιών στελεχών ε.ε και α.ε.
62. Έλεγχος για την απόδοση των αντιτίμων των παραβόλων που προμηθεύεται η ΕΛ.ΑΣ. από το ΜΤΣ.
63. Κατάργηση και επιστροφή των κρατήσεων 5-10-15% και επιβεβαίωση υπαγωγής μας μόνο στο μισθολόγιο των ε.ε., με νομοθετική ρύθμιση.


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΑΑΑ ΣΣΕ81

1 σχόλιο:

  1. Οι προτάσεις μας του 2012 ...υλοποιήθηκαν?Δεν μπορώ να διακρίνω προς τα που ή σε ποιόν απευθύνονται!

    ΑπάντησηΔιαγραφή